Změna názvu a popisu fotografie a dalších informací

Můžete přidat název fotografie, popis a datum a čas pořízení, pokud je fotoaparát nezaznamenal. (Fotoaparát také přiřazuje každé fotografii název souboru, který nemůžete změnit.)

Důležité:  Úprava informací o fotografii se projeví v knihovně fotografií a v albech, projektech a prezentacích, ve kterých je použita.

Změna informací o fotografii:

  1. Vyberte fotografii.

  2. Klikněte na tlačítko Informace.

  3. Klikněte na pole názvu nebo popisu a potom zadejte nové informace.

    Obrázek pole Název

Tip:  Chcete-li změnit název, datum nebo popis pro více fotografií najednou, vyberte je a potom vyberte Fotografie > Dávkově změnit. Z místní nabídky potom vyberte volby a klikněte na OK.