Přizpůsobení seznamu zdrojů

Seznam zdrojů, který se nachází v okně iPhoto vlevo, slouží k výběru položek, s nimiž chcete pracovat – fotografií, alb, projektů (například knih, přání a kalendářů), prezentací atd.

Snímek obrazovky seznamu zdrojů vlevo v okně iPhoto

Položky v jednotlivých oddílech (Knihovna, Poslední, Alba atd.) můžete uspořádat přetažením. Pořadí oddílů domovské složky nelze změnit.

Poznámka:  Seznam zdrojů není viditelný ve zobrazení na celou obrazovku, v celoobrazovkovém zobrazení však můžete přesto vidět všechny události, alba a další položky. Chcete-li ukončit zobrazení na celou obrazovku a obnovit zobrazení seznamu zdrojů, klikněte na tlačítko Celá obrazovka na panelu nástrojů (používáte-li systém Mac OS X v10.7 nebo novější, přejděte ukazatelem do horní části obrazovky a klikněte na tlačítko Celá obrazovka, které se objeví v pravém horním rohu).

Vytvoření složky v seznamu zdrojů a přesunutí položek do této složky:

Chcete-li svoji knihovnu dále uspořádat, můžete do seznamu zdrojů přidat složky. Můžete například vytvořit složku s názvem „Dovolená“ a umístit do ní příslušná alba, projekty a prezentace. Složky můžete rovněž přetáhnout do jiných složek (a vytvořit z nich podsložky).

 1. Vyberte volbu Soubor > Nový > Složka.

  Nová složka se zobrazí v seznamu zdrojů v části Alba se zástupným názvem.

  Obrázek ikony Koš v seznamu zdrojů

 2. Zadejte název složky.

 3. Do právě vytvořené složky můžete přetáhnout alba, prezentace, projekty jako knihy, přání a kalendáře či jiné složky.

  Do složky nelze přetáhnout události, publikovaná alba ani jednotlivé fotografie.

Položky ve složce jsou vždy uspořádány ve skupinách – všechny knihy jsou seskupeny společně, všechna alba jsou seskupena společně atd. Můžete změnit pořadí položek v jednotlivých skupinách (přetažením položek), nelze však změnit pořadí skupin.

Změna velikosti ikon a textu:

 1. Vyberte iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Vzhled.

 2. Z místní nabídky Písmo alb vyberte velikost.

Zobrazení a skrytí počtu fotografií:

Můžete zobrazit nebo skrýt počet fotografií, které náleží ke každé položce v seznamu zdrojů. Počet fotografií je uveden v závorce vpravo vedle položky.

 1. Vyberte iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Obecné.

 2. Zaškrtněte políčko „Zobrazovat počet položek“ nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Přejmenování položky:

Název složky, alba, projektu (například kniha, přání či kalendář) nebo prezentace můžete kdykoli změnit.

 1. V seznamu zdrojů dvakrát klikněte na název položky.

 2. Zadejte nový název.

Vytvoření duplikátu položky:

Chcete-li vytvořit jinou verzi složky, alba, projektu (například knihy, přání či kalendáře) nebo prezentace, můžete vytvořit duplikát a dát mu nový název.

 1. V seznamu zdrojů vyberte položku, kterou chcete zkopírovat.

 2. Vyberte volbu Fotografie > Duplikovat.

 3. Dvakrát klikněte na název nové položky a zadejte nový název.

Smazání položek ze seznamu zdrojů:

Můžete smazat složku, album, projekt (například knihu, přání či kalendář) nebo prezentaci, které jste vytvořili. Fotografie ve smazané položce nebudou smazány z knihovny iPhoto.

 1. Vyberte složku, album, projekt či prezentaci.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Stiskněte klávesu Del.

  • Ve standardním zobrazení přetáhněte položku do koše iPhota, který se nachází pod volbou Poslední v seznamu zdrojů.

   Obrázek ikony Koš v seznamu zdrojů

  • V celoobrazovkovém zobrazení stiskněte klávesu Ctrl a kliknutím na fotografii otevřete místní nabídku. Poté klikněte na ikonu Koš.

Položky zůstanou v koši iPhota, dokud nevyberte volbu iPhoto > Vyprázdnit koš iPhoto.

VAROVÁNÍ:  Po vyprázdnění koše iPhota nelze smazané položky obnovit, pokud nepoužíváte Time Machine (program, který je součástí systému Mac OS X) k zálohování počítače.

Používáte-li iPhoto 9.1.4 nebo novější a systém Mac OS X v10.7 nebo novější: Chcete-li fotografie obnovit, ukončete iPhoto, otevřete složku, která obsahuje knihovnu iPhoto, a poté otevřete Time Machine.

Používáte-li starší verze iPhota a systému Mac OS X: Chcete-li obnovit konkrétní fotografie nebo události, otevřete iPhoto a vyberte volbu Soubor > Prohlížet zálohy. Chcete-li obnovit celou knihovnu iPhoto, ukončete iPhoto, otevřete složku, která obsahuje knihovnu iPhoto, a poté otevřete Time Machine.

Klikněte na ikonu Time Machine v Docku nebo na ikonu Time Machine v řádku nabídek a vyberte volbu Otevřít Time Machine.

Další informace o použití Time Machine naleznete v tématech Nápovědy pro Mac. Ve Finderu vyberte volbu Nápověda > Nápověda pro Mac a vyhledejte „Time Machine“.