Import fotografií z iPhonu či jiného mobilního telefonu

Pokud máte telefon s fotoaparátem, můžete pořízené fotografie importovat do iPhota.

Poznámka:  Pokud jste na iPhonu aktivovali Fotostream a na panelu Fotostream v předvolbách iPhota je vybrána volba Automatický import, je možné, že fotografie z iPhonu již byly do iPhota importovány.

Import fotografií z iPhonu:

 1. Připojte iPhone k počítači pomocí kabelu konektor Docku/USB, který byl dodán s iPhonem.

  Není-li již aplikace iPhoto spuštěna, spustí se automaticky (pokud jste tuto předvolbu nezměnili v iPhotu a iPhone není uzamčen).

  Po připojení a zapnutí iPhonu se spustí iPhoto se zobrazením pro import a iPhone se objeví v seznamu zdrojů.

  Obrázek zobrazení pro import s připojeným iPhonem

  Zobrazení iPhonu může chvíli trvat podle toho, kolik fotografií importujete.

  Fotografie, které jste již importovali, se v iPhotu zobrazují odděleně od nových fotografií.

  Pokud jste již importovali všechny fotografie uložené v iPhonu, zobrazí se zpráva. Pokud chcete všechny fotografie z iPhonu smazat, klikněte na tlačítko Odstranit fotografie.

 2. Ve výchozím nastavení rozdělí iPhoto fotografie do samostatných událostí během importu.

  Volitelně můžete zadat popis do pole Jméno události.

  Nechcete-li, aby aplikace iPhoto vytvářela události automaticky, zrušte zaškrtnutí políčka Rozdělit události.

  Pokud chcete změnit časový rámec pro řazení fotografií do událostí, můžete jej změnit v předvolbách pro iPhoto.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li importovat všechny fotografie zobrazené v okně iPhoto, klikněte na tlačítko Importovat, na kterém je uveden počet fotografií.

  • Chcete-li importovat jen některé fotografie, stiskněte a přidržte klávesu Cmd a klikněte na náhled fotografie, případně přetažením vyberte skupinu fotografií. Potom klikněte na tlačítko Importovat vybrané.

 4. Přenos fotografií můžete během importu kdykoli zrušit kliknutím na Zastavit import. V zobrazeném dialogu potom vyberte, zda v importu fotografií pokračovat, zachovat fotografie, které byly importovány, nebo zda importované fotografie smazat.

 5. Po skončení importu přetáhněte ikonu zařízení do koše v iPhotu a odpojte iPhone od počítače odpojením kabelu konektor Docku/USB.

  Důležité:  Před odpojením iPhonu počkejte, dokud se do iPhota nenaimportují všechny fotografie (nebo klikněte na Zastavit import).

Import fotografií z jiného mobilního telefonu:

 1. Připojte telefon k počítači a zkopírujte fotografie z telefonu do počítače.

  Další informace naleznete v pokynech dodaných s telefonem.

 2. Postupujte podle pokynů v tématu Import fotografií z pevného disku či jiného počítače.