Import fotografií nebo videa z digitálního fotoaparátu

Abyste mohli iPhoto používat k uspořádání a úpravám fotografií, je třeba je importovat (kopírovat) do knihovny fotografií v počítači. Jedním ze způsobů importu fotografií je připojení fotoaparátu k počítači a následnému importu.

Fotografie můžete importovat také z SD karty (paměťové karty) fotoaparátu. Pokud je Mac vybaven slotem na SD karty, můžete do počítače zasunout SD kartu a potom importovat soubory na kartě. Případně můžete SD kartu zasunout do čtečky karet, připojit čtečku karet k počítači a provést import z karty.

Import fotografií nebo videa z digitálního fotoaparátu:

 1. Pomocí kabelu dodaného s fotoaparátem připojte přístroj k USB portu na počítači.

  Obrázek digitálního fotoaparátu připojeného k počítači USB kabelem

 2. Pokud fotoaparát není zapnutý, zapněte jej a ověřte, že je nastaven ve správném režimu pro import fotografií.

  Informace o tom, jaký režim vybrat, najdete v pokynech dodaných s fotoaparátem. Pokud fotoaparát nabízí režim „spánku“, ověřte, že je vypnutý nebo nastavte pro stažení snímků dostatečně dlouhý interval jeho aktivace.

  Pokud aplikace iPhoto již není spuštěna, spustí se automaticky a otevře se v ní zobrazení pro import (pokud jste tuto předvolbu v iPhotu nezměnili) a fotoaparát se zobrazí v seznamu zdrojů.

  Obrázek zobrazení pro import s připojeným fotoaparátem

  iPhoto zobrazuje fotografie, které jste již importovali, odděleně od nových fotografií.

 3. Ve výchozím nastavení rozdělí iPhoto fotografie do samostatných událostí během importu.

  Volitelně můžete zadat popis do pole Jméno události.

  Nechcete-li, aby aplikace iPhoto vytvářela události automaticky, zrušte zaškrtnutí políčka Rozdělit události.

  Pokud chcete změnit časový rámec pro řazení fotografií do událostí, můžete jej změnit v předvolbách pro iPhoto.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li importovat všechny fotografie zobrazené v okně iPhoto, klikněte na tlačítko Importovat, na kterém je uveden počet fotografií.

  • Chcete-li importovat jen některé fotografie, stiskněte a přidržte klávesu Cmd a klikněte na každou fotografii, kterou chcete importovat, případně přetažením vyberte skupinu fotografií. Potom klikněte na tlačítko Importovat vybrané.

 5. Přenos fotografií můžete během importu kdykoli zrušit kliknutím na Zastavit import. V zobrazeném dialogu potom vyberte, zda v importu fotografií pokračovat, zachovat fotografie, které byly importovány, nebo zda importované fotografie smazat.

 6. Po skončení importu klikněte na tlačítko Vysunout v seznamu zdrojů nebo přetáhněte ikonu fotoaparátu do koše v iPhotu.

  Obrázek tlačítka Vysunout

 7. Vypněte fotoaparát a potom odpojte od počítače.

  Důležité:  Před vypnutím a odpojením fotoaparátu počkejte, dokud se do iPhota nenaimportují všechny fotografie (nebo klikněte na Zastavit import).

Import fotografií nebo videa z SD karty

Mnoho počítačů Mac má vestavěné sloty SD karty. Pokud takový slot nemáte, budete potřebovat zařízení zvané čtečka karet.

 1. Zasuňte kartu do slotu SD karty v počítači, případně kartu zasuňte do čtečky karet a čtečku karet připojte k počítači.

  Pokud aplikace iPhoto již není spuštěna, spustí se automaticky (ledaže byste tuto předvolbu v iPhotu změnili)

 2. Pokud karta obsahuje fotografie, které již byly do iPhota importovány, budou tyto fotografie ve výchozím nastavení skryty. Pokud chcete vidět všechny fotografie na kartě, včetně těch, které již byly do iPhota importovány, zaškrtnutí políčka Skrýt již importované fotografie zrušte.

 3. Pokud nechcete, aby aplikace iPhoto dělila importované fotografie na samostatné události podle data pořízení, zrušte zaškrtnutí políčka Rozdělit události.

  Pokud chcete změnit časový rámec pro automatické řazení fotografií do událostí, můžete jej změnit v předvolbách pro iPhoto.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete importovat všechny nové fotografie zobrazené v okně iPhoto, klikněte na Importovat vše.

  • Chcete-li importovat jen vybrané fotografie, stiskněte a přidržte klávesu Cmd a klikněte na náhledy všech fotografií, které chcete importovat. Potom klikněte na Importovat vybrané.

 5. Přenos fotografií můžete během importu kdykoli zrušit kliknutím na Zastavit import. V zobrazeném dialogu potom vyberte, zda v importu fotografií pokračovat, zachovat fotografie, které byly importovány, nebo zda importované fotografie smazat.

 6. Po skončení importu klikněte na tlačítko Vysunout v seznamu zdrojů nebo přetáhněte ikonu fotoaparátu do koše v iPhotu. Potom vyjměte kartu nebo odpojte čtečku karet od počítače.

  Důležité:  Před vyjmutím karty nebo odpojením čtečky karet počkejte, dokud se do iPhota nenaimportují všechny fotografie (nebo klikněte na Zastavit import).

Některé čtečky karet nemusí být s iPhotem kompatibilní. Více informací získáte od výrobce zařízení.

Pokud se po připojení digitálního fotoaparátu nic nestane:

Vyzkoušejte následující doporučení:

 • Pokud je fotoaparát připojen, ale iPhoto se nespustí, spusťte iPhoto a podívejte se, zda je v seznamu zdrojů ikona fotoaparátu. Pokud tam ikona je, klikněte na ni. Aplikace iPhoto by se měla přepnout na zobrazení pro import. Potom postupujte podle kroků výše.

 • Ověřte, že je USB kabel správně připojen jak k fotoaparátu, tak k počítači. Pokud je počítač vybaven dalším USB portem, zkuste kabel připojit k němu.

 • Ověřte, že je fotoaparát zapnut a nastaven ve správném režimu pro import fotografií. Informace o tom, jaký režim vybrat, najdete v pokynech dodaných s fotoaparátem.

 • Zkontrolujte, zda není poškozena paměťová karta fotoaparátu. Více informací o tomto problému a jiných možných problémech najdete v dokumentaci dodané s fotoaparátem.

Pokud digitální fotoaparát není kompatibilní s iPhotem:

Fotografie na paměťové kartě fotoaparátu můžete zkopírovat nebo přesunout přímo na pevný disk počítače pomocí fotoaparátu, slotu SD karty počítače nebo čtečky karet fotoaparátu. Potom můžete importovat fotografie do iPhota z pevného disku počítače.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pomocí kabelu dodaného s fotoaparátem připojte přístroj k USB portu na počítači.

  • Zasuňte paměťovou kartu fotoaparátu do slotu SD karet v počítači.

  • Zasuňte paměťovou kartu fotoaparátu do čtečky karet a potom připojte čtečku karet k počítači.

  Po připojení fotoaparátu nebo paměťové karty k počítači se na ploše objeví složka obsahující fotografie ve fotoaparátu nebo na paměťové kartě.

 2. Ve Finderu otevřete složku a přetáhněte fotografie ze zařízení na místo na pevném disku.

  Pro usnadnění hledání fotografií můžete pro ně vytvořit novou složku.

 3. Importujte fotografie do iPhota podle následujících kroků pro import z pevného disku nebo jiného počítače.